PERSONALS
MULTIRRISC
AUTOMOCIÓ
VIDA
LLAR
TURISMES
PLANS DE JUBILACIÓ
COMUNITATS
MONOVOLUMENTS
PLANS DE PENSIONS
COMERÇ
TOT TERRENY
FONS D’INVERSIÓ
OFICINES
MOTOCICLETES
ACCIDENTS INDIVIDUAL
TALLERS
CICLOMOTORS
ACCIDENTS EMPRESARIAL
JOIERIES
FURGONETES
ACCIDENTS ESCOLES FORMACIÓ
HOSTALS // RESTAURANTS
CAMIONS
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
HOTELS
TRACTORES
DENTALS
CONSTRUCCIÓ
SEMIREMOLCS
BAIXA DIÀRIA ENFER//ACCID
DESENAL
COSETXADORES
DECESSOS
INDUSTRIAL - PIME
TRACTORS AGRÍCOLES
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
DEFENSA JURÍDICA
REMOLCS AGRÍCOLES
INTERNET & INFORMÀTICA

RESPONSABILITAT CIVIL
R. CIVIL GENERAL
R. CIVIL SUBSIDIÀRIA
R. CIVIL IMMOBILIÀRIA
R. CIVIL CREUADA
R. CIVIL LOCATIVA
R. CIVIL PATRONAL
R. CIVIL D’EXPLOTACIÓ
R. CIVIL DE PRODUCTES
R. CIVIL DE TREBALLS I SERVEIS PRESTATS